Mis on vabaühenduste kliimavõrgustik?

Võrgustik on Eesti Rohelise Liikumise, Eestimaa Looduse Fondi ja Keskkonnaõiguse Keskuse algatusel ellu kutsutud 2019. a alguses ning sellega saavad liituda vormist olenemata kõik vabaühendused, kes tegelevad kliimamuutuse teemaga või on sellest huvitatud.

Võimalus koostööks

Vabaühenduste kliimavõrgustik on mitteametlik ja vormivaba platvorm info ja kogemuste vahetamiseks kliimamuutuse teemal. Võrgustik on kõikide vabaühenduste võimalus olla kursis sellega, mida Eestis kliimateemadel hetkel tehakse, ühendada teistega sarnastes projektides ressursse, leida kaaslasi ning abi oma tegevustele või toetada teiste tegevust.


Platvorm koostööks

Koostöö lihtsustamiseks korraldatakse võrgustiku liikmetele regulaarselt üritusi ja kokkusaamisi. Liikmete infovahetus toimub läbi listi, mille kaudu vahendatakse kliimamuutustega seotud värskeid uudiseid, üritusi ja üleskutseid. Iga võrgustiku liige määrab kontaktisiku võimalike ühisavalduste koordineerimiseks.

Eesmärk

Tihedam koostöö ja mõju suurendamine kliimamuutuse leevendamisel ja kohanemisel.

Soovime ühendada erinevatesse vabaühendustesse organiseerunud võtmeisikuid, kes saavad oma jõu koondada suurteks kliimategudeks. Usume, et igaühel teist on olemas osa lahendusest ning üheskoos suudame jõuda kõige laiahaardelisemate tulemusteni. Väärtustame iseenda ja üksteise harimist, katsetamist, vigadest õppimist, eesmärgi saavutamist. Soovime, et eestlased oleks avatud ja omandaksid uusi alternatiivseid käitumisi (säästlikum energia, transport, majandussüsteem, toitumine jne). Kliimamuutuste üha kiirenevast kulgemisest tingituna arutame koos selle üle, milline on keskkonnaorganisatsioonide ja keskkonnakaitsjate roll kliimamuutustega kohanemisel. Loodame parimat, valmistume halvimaks!

Allpoolt leiate ka olulised "refleksid" või teisisõnu igapäevased põhimõtted, millest lähtume oma tegevuses.

Koordinaator Eesti Roheline Liikumine

info@roheline.ee

+372 5645 4459


Ilmunud uudiskirjad

         Veebruar I 2021         
         Veebruar II 2021         

Võrgustiku algus

Kliimavõrgustik kutsuti ellu 2019. aasta alguses Eesti Rohelise Liikumise, Eestimaa Looduse Fondi ja Keskkonnaõiguse Keskuse koostööl projekti „Kliimamuutus ja Eesti energiapoliitika: mõtestatud dialoogi loomine tulevikustsenaariumide teemal“ raames. Projekti laiem eesmärk on mõtestatud ning kõiki osapooli kaasav arutelu Eesti energeetika tulevikustsenaariumide teemal, sh põlevkivienergeetikalt taastuvenergiale ülemineku osas. Projekt kestab 2018. aasta septembrist 2020. aasta novembrini.

Projekti "Kliimamuutus ja Eesti energiapoliitika: mõtestatud dialoogi loomine tulevikustsenaariumide teemal" toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI). EUKI on  Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi (BMU) projektide rahastamise vahend.  Selle rakendamist toetab Detsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI üldine eesmärk on toetada koostööd Euroopa Liidus, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet.
2020. aasta alguses jätkasid Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus kliimavõrgustiku eestvedamist uue projekti "Aktiivsete vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine" raames. Projekti eesmärk on tõsta vabaühenduste ja olemasoleva kliimavõrgustiku huvi ning oskusi kliimapoliitikasse panustada nii kohalikul, riiklikul kui ELi tasandil. Projekt kestab 2020. aasta jaanuarist 2021. aasta detsembrini.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Aktiivsete Kodanike Fondi programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetuse saajate vahel.

Projekti toetajad